Part-Time 3 days Track

Part-Time 3 days Track: 8 hours each day
Class Time:  9 am-12 pm (break) 1 pm – 4 pm and 4:15 – 6:15 pm Class Days: Mon, Tues, and Wed or Wed, Thurs, and Fri
พาร์ตไทม์ 3 วันต่อสัปดาห์:วันละ 8 ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน:  9.00 น. ถึง 12.00 น. (พักเที่ยง) 13.00 น. ถึง 16.00 น. และ 16.15 น. ถึง 18.15 น
————-